Tài liệu writing task 1 IELTS 9.0

WRITING TASK 1 Làm thế nào để hoàn thành 1 bài task 1 150 từ trong vòng có 20 phút? Một nền tảng chắc chắn về ngữ pháp và từ