[IELTS WRITING TASK 1] Từ để thể hiện số lượng

Amounts With countable nouns (Với danh từ đếm được) – An amount of – Much With uncountable nouns ( Với danh từ không đếm được) – A number – Many