[IELTS WRITING TASK 1] Những từ thể hiện sự xấp xỉ

Trong WRITING task 1, các bạn phải thường dùng rất nhiều từ để thể hiện sự xấp xỉ. Ví dụ xấp xỉ gấp đôi, hay xấp xỉ bằng một con