IDIOMS VÀ EXPRESSIONS CÓ TỪ “EAT”

Mau lưu lại để áp dụng trong speaking hoặc writing nhé <3 1. Someone will eat someone else for breakfast: diễn tả việc người này có thể dễ dàng đánh bại