[Sách hay] 31 High-Scoring Formulas to Answer The IELTS speaking Questions

Với 31 cấu trúc tiếng Anh và rất nhiều các hướng dẫn cách trả lời, kỹ năng và tips trong các đề thi IELTS speaking, quyển sách này sẽ giúp