[Những lỗi sai thường gặp trong IELTS] ME, MYSELF, and I

1. I and ME
 Sử dụng I làm chủ ngữ, me làm tân ngữ trong câu.
VD: I bought my girlfriend a book. She said thanks to me. (Tôi mua cho bạn gái 1 quyển sách. Cô ấy cảm ơn tôi vì điều đó.)
 Điểm khó mà mọi người hay nhầm lẫn là khi có thêm một đối tượng nữa trong câu
VD: My friend and I walked the dog. (Not: My friend and me walked the dog.) (Bạn tôi và tôi dẫn chó đi dạo.)
 My dog brought back the ball to my friend and me. (Not: My dog brought back the ball to my friend and I) (Con chó mang lại quả bóng cho bạn tôi và tôi.)
 Cách dễ nhất để sử dụng đúng đại từ chính là bỏ đối tượng “my friend/ Ann..” và xem I hay me phù hợp trong câu.
Lưu ý: Chúng ta thường đặt người khác trước I hay me.


2. MYSELF
 Đại từ phản thân myself được dùng khi bạn muốn nhắc lại chủ ngũ trong câu.
VD: I bought myself flowers for my birthday. (Tôi tự mua hoa cho mình trong ngày sinh nhật.)
 Đừng sử dụng myself để thay thế cho I hay me:
Please send this to myself. (Thay vào đó: Please send this to me.)
 Bạn cũng có thể dùng myself để nhấn mạnh.
I myself don’t like reading. (Tôi không thích đọc sách.)