MỘT SỐ MẪU CÂU CHO IELTS WRITING BAND 7.0+

Sau đây là một số mẫu câu hay cho IELTS writing

1. Time, S + V + adv

️ In 2015, the number of students fell quickly. (Trong năm 2015, số học sinh giảm rất nhanh.)

2. There + be + a/an + adj + N + in + S + time

️ There was a quick fall in the number of students in 2005. (Đã có một sự sụt giảm nhanh chóng trong số lượng học sinh trong năm 2015.)

3. S + saw/ witnessed/ underwent/ experienced + a/an + adj +N + time

️ The number of students underwent a quick fall in 2005. (Số lượng học sinh được nhận thấy là sụt giảm nhanh trong năm 2015.)

4. TIME + SAW + SUBJECT + VERB + ADVERB

️ The year 2005 saw the number of students drop quickly. (Năm 2005 được nhận thấy là số lượng học sinh giảm nhanh chóng.)

5. TIME + WITNESSED/ EXPERIENCED+ A/AN + ADJECTIVE + NOUN + IN + SUBJECT

️ The year 2005 witnessed a quick drop in the number of students. (Năm 2005 chứng kiến mức giảm nhanh chóng trong số lượng học sinh.)

6. A + ADJECTIVE + NOUN + BE + RECORDED + IN + S + TIME

️ A quick drop was recorded in the number of students in 2005. (Một sự sụt giảm nhanh chóng trong số lượng học sinh đã được ghi nhận trong năm 2005.)
Các bạn nhớ note lại mẫu câu cũng như comment ví dụ của mình để luyện tập nhé!!