[IELTS WRITING TASK 1] Những từ thể hiện sự xấp xỉ

Trong WRITING task 1, các bạn phải thường dùng rất nhiều từ để thể hiện sự xấp xỉ. Ví dụ xấp xỉ gấp đôi, hay xấp xỉ bằng một con số nào đó. Thế nên việc biết các cụm từ để thay thế cho từ approximate/approximately là rất cần thiết. Elingo xin giới thiệu cho các bạn về các cụm từ thể hiện sự xấp xỉ:

  • Nếu ít hơn

Slightly under/ just under/ just below/ slightly lower than/
slightly less than/
– Significantly lower than/ well under

  • Nếu nhiều hơn

Slightly over/ just over/ just above/ slightly higher than/
slightly more than/ significantly higher than/ well above

≈ – Around/ about/ approximately/ roughly

  • Dùng với trạng từ

Very/ absolutely/ quite/ fairly