Câu hỏi đuôi (Tags Question) trong Tiếng Anh

Câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi là những câu hỏi ngắn mà chúng tôi đặt ở cuối câu – đặc biệt là tiếng Anh nói. Có rất nhiều thẻ câu hỏi khác nhau nhưng các quy tắc không khó học.

Tích cực / tiêu cực

Nếu phần chính của câu là tích cực, thẻ câu hỏi là phủ định.

 • He’s a doctor, isn’t he?
 • You work in a bank, don’t you?

… và nếu phần chính của câu là phủ định, thẻ câu hỏi là dương.

 • You haven’t met him, have you?
 • She isn’t coming, is she?

Với các động từ phụ (auxiliary verbs)

Thẻ câu hỏi sử dụng cùng một động từ làm phần chính của câu. Nếu đây là một động từ phụ (‘have’, ‘be’) thì thẻ câu hỏi được tạo với động từ phụ.

 • They’ve gone away for a few days, haven’t they?
 • They weren’t here, were they?
 • He had met him before, hadn’t he?
 • This isn’t working, is it?

Không có động từ phụ (auxiliary verbs)

Nếu phần chính của câu không có động từ phụ, thẻ câu hỏi sử dụng một hình thức ‘do’.

 • I said that, didn’t I?
 • You don’t recognise me, do you?
 • She eats meat, doesn’t she?

Với các động từ phương thức (Modal verbs)

Nếu có một động từ phương thức trong phần chính của câu, thẻ câu hỏi sử dụng cùng một động từ phương thức.

 • They couldn’t hear me, could they?
 • You won’t tell anyone, will you?

Với “i am”

Hãy cẩn thận với các thẻ câu hỏi với câu bắt đầu  ‘I am’. Thẻ câu hỏi cho ‘I am’ là  ‘aren’t I?’

 • I’m the fastest, aren’t I?

Intonation

Thẻ câu hỏi Intonation có thể là câu hỏi ‘thực tế’ mà bạn muốn biết câu trả lời hoặc chỉ đơn giản là yêu cầu thỏa thuận khi chúng ta đã biết câu trả lời.

Nếu thẻ câu hỏi là một real question ta dùng  rising intonation. Giọng nói của chúng tôi tăng lên
Nếu chúng ta đã know the answer chúng ta sử dụng falling intonation. Giọng nói của chúng tôi rơi xuống.