JAXTINA IELTS – CON ĐƯỜNG CHINH PHỤC IELTS CỦA HỌC VIÊN VIỆT NAM

Elingo IELTS vui mừng thông báo: “Từ 01/12/2018, Jaxtina và Elingo chính thức sát nhập trở thành một thương hiệu hoàn toàn mới – JAXTINA IELTS” Sự sát nhập này